Český rybářský svaz
Místní organizace Hradec Králové

Hospodaření

Ekonomika MO ČRS Hradec Králové

Ekonomická činnost místní organizace je sledována podle dvou hledisek,  a to zda se jedná o příjmy a výdaje z činnosti spolkové (hlavní činnost) nebo příjmy a výdaje na činnost rybochovnou (hospodářská činnost)

Příjmy a výdaje na obě skupiny aktivit MO jsou vázány schváleným ročním rozpočtem MO, který schvaluje na příslušný kalendářní rok výroční členská schůze, na návrh a po projednání ve výboru MO. Členění rozpočtu je stanoveno výborem MO, k účelu přehledného sledování výdajů dle skupin a jejich hospodárného vynakládání a k zajištění přehledu o příjmech, zejména z hospodářské činnosti.  Hlavními zdroji příjmů jsou v hlavní činnosti : podíl MO na členských příspěvcích a výnos z peněžních náhrad nepeněžních povinností členů, a v hospodářské činnosti výnosy prodeje ryb jiným subjektům ČRS k rozvíjení jejich rybochovné činnosti, k zarybnění revírů a prodej ryb tržních - páteční prodeje v drobném a vánoční prodej. Na úseku služeb jsou to především příjmy z dopravních služeb při rozvozu ryb po celém území kraje, na základě zadání a objednání územním svazem ČRS.

Podrobná zpráva o výsledcích hospodaření za celý rok 2017 bude podána na VČS dne 22. března 2018, předběžné výsledky budou vyvěšeny na nástěnce rybárny a na webu MO, po projednání schůzí VMO 25.1.2018

Obecně lze říci, že již po několikátý rok po sobě probíhá hospodaření MO v souladu se schváleným rozpočtem, MO je schopna krýt své běžné provozní potřeby dosahovanými příjmy, zůstatek finančních prostředků v průběhu roku nikdy neklesl k určitému datu pod úroveň tříměsíčních obvyklých výdajů a rovněž absolvované externí kontroly ekonomických činností proběhly vždy bez problémů, sankcí a nápravných opatření.

Majetek MO je periodicky inventarizován, nepotřebný majetek po schválení likvidační komisí vyřazován, pokud jeho stav dovoluje, tak prodejem a nákupy náhrad za vyřazený drobný majetek jsou prováděny v souladu se skutečnou potřebou provozu složek MO a v souladu se schváleným rozpočtem.

 

Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2017

 

Řádek Ukazatel Rozpočet MO 2017 Skutečnost % plnění roč.rozp. Rozpočet HL.ČIN Skutečnost Rozpočet HOSP.ČIN. Skutečnost
1 Materiál celkem 280,00 338,91 121.04 20.00 16.58 280.00 322.33
2 Nák.cena chovných ryb 300,00 97.90 32.63     300,00 97,90
3 Nák.ryb k zaryb.revírů 200,00 193,42 96,71 200.00 193,42    
4 Nák.ryb. K tržnímu prodeji 800,00 800,85 100,11     800.00 800,85
5 ost.nákupy 150,00 85,21 56,81 80,00 46,49 70,00 38,72
6 Spotřebované nákupy 1 450,00 1 177,38 81,19 280,00 239,91 1 170,00 937,47
7 Spotřeba energií 110,00 66,99 60,91 55,00   55,00 66,99
8 Opravy a udržování 560,00 66,38 11,85 60,00   500,00 66,38
9 Služby celkem 400,00 207,46 51,87 170,00 85,03 230,00 122,43
10 Věcné náklady celkem 2 800,00 1857,12 66,32 585,00 341,52  2 215,00 1 515,60
11 Osobní náklady celkem 1 200,00 945,48 78,79 70,00 78,70 1 130,00 866,78
12 Provozní náklady celkem 450,00 172,89 38,42 340,00 141,44 110,00 31,45
13 Odpisy dlouhodobého majetku 126,00 155,06 123,06 15.00 10,77 111,00 144,29
14 Výdaje celkem 4 576,00 3 130,55 68,41 1 010,00 572,43 3 566,00 2 558,12
                 
15 Tržby za prodej ryb 1 600,00 713,62 44,60     1 600,00 713,62
16 Tržby za služby 1 000,00 849,98 85,00 200,00 128,24 800,00 721,74
17 Tržby ostatní 100,00 82,45 82,45 50.00 12,50 50,00 70,95
18 Provozní příjmy celkem 2 700,00 1 647,05 61,01 250,00 140,74 2 450,00 1 506,31
19 Jiné příjmy 50,00 0,23 0,40 50,00 0,23    
20 Členské známky a zápisné 760,00 798,18 105,00 760,00 798,18    
21 Peněžní náhr.čl.pov. - brigády 996,00 959,30 96,31 996,00 959,30    
22 Organizační příjmy 1 806,00 1 757,71 97,32 1 806,00 1 757,71    
23 Povolenky MO 70,00 69,55 99,36 70.00 69,55    
24 Příjmy celkem 4 576,00 3 474,31 75,92 2 126,00 1 968,00 2 450,00 1 506,31
                 
25 Hospodářský výsledek 0,00 343,76   1 116,00 1 395,57 --1 116,00 -1 051,81

 

Rozpočet MO ČRS Hradec Králové na rok 2016

 

Řádek Ukazatel Skutečnost roku 2015 Rozpočet roku 2016 Rozpočet HL.ČIN Rozpočet HOSP.ČIN.
1 Materiál celkem 296.77 300.00 20.00 280.00
2 Nák.cena chovných ryb 60.80 250.00   250.00
3 Nák.ryb k zaryb.revírů 258.96 200.00 200.00  
4 Nák.ryb. K tržnímu prodeji 769.27 800.00   800.00
5 ost.nákupy 315.18 300.00 100.00 200.00
6 Spotřebované nákupy 1,404.21 1,550.00 300.00 1,250.00
7 Spotřeba energií 94.09 100.00 60.00 40.00
8 Opravy a udržování 522.33 1,408.00 200.00 1208.00
9 Služby celkem 379.24 400.00 160.00 240.00
10 Věcné náklady celkem 2696.64 3,758.00 740.00 3,018.00
11 Osobní náklady celkem 1172.45 1,200.00 70.00 1,130.00
12 Provozní náklady celkem 207.52 200.00 140.00 60.00
13 Odpisy dlouhodobého majetku 97.05 92.00 15.00 77.00
14 Výdaje celkem 4,183.76 5,250.00 965.00 4,285.00
           
15 Tržby za prodej ryb 1,791.06 2,100.00   2,100.00
16 Tržby za služby 879.98 1,000.00 250.00 750.00
17 Tržby ostatní -126.92 150.00 50.00 100.00
18 Provozní příjmy celkem 2,544.12 3,250.00 300.00 2,950.00
19 Jiné příjmy 170.80 100.00 100.00  
20 Členské známky a zápisné 709.94 730.00 730.00  
21 Peněžní náhr.čl.pov. - brigády 1005.40 1070.00 1,070.00  
22 Organizační příjmy 1,886.14 1900.00 1,900.00  
23 Povolenky MO 78.60 100.00 100.00  
24 Příjmy celkem 4508.86 5,250.00 2,300.00 2,950.00
           
25 Hospodářský výsledek 325.10 0.00 1,335.00 -1335.00

 

Finanční hospodaření MO ČRS Hradec Králové
v roce 2015

Rozpočet MO ČRS na rok 2015 byl výroční členskou schůzí schválen jako vyrovnaný, s plánovanými příjmy i výdaji ve shodné výši 4.960 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly rozpočtem stanoveny na úrovni skutečnosti předchozího období, s přihlédnutím k zvýšenému objemu výdajů na opravy, v souvislosti se plánovanou GO rybníka Komorák. Vzhledem k tomu, že se zahájení opravy Komoráku zpozdilo a v závěru roku došlo k vyúčtování jen 1.etapy – přípravných prací, bylo čerpání výdajů na opravy nižší a v důsledku byly nižší i celkové výdaje, než bylo rozpočtem stanoveno. Následkem toho byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 325.103 Kč.

Kontrola plnění rozpočtu MO na rok 2015 - definitivní výsledky

 

<td style="border: 1px solid #000000;" align="right" bgcolor="#FFF

<td style="border:

Řádek Ukazatel Rozpočet MO 2015 Skutečnost % plnění roč.rozp. Rozp.HLČIN Skutečnost Rozp. HOSP Skutečnost
1 Materiál celkem 300.00 296.77 98.92 20.00 7.17 280.00 289.60
2 Nák.cena chovných ryb 250.00 60.80 24.32     250.00 60.80
3 Nák.ryb k zaryb.revírů 250.00 258.96 103.58 250.00 258.96    
4 Nák.ryb. K tržnímu prodeji 900.00 769.27 85.47     900.00 769.27
5 ost.nákupy 150.00 315.18 210.12 80.00 145.04 70.00 170.14
6 Spotřebované nákupy 1,550.00 1,404.21 90.59 330.00 404.00 1,220.00 1,000.21