Hospodaření

Ekonomika MO ČRS Hradec Králové

Ekonomická činnost místní organizace je sledována podle dvou hledisek, a to zda se jedná o příjmy a výdaje z činnosti spolkové (hlavní činnost) nebo příjmy a výdaje na činnost rybochovnou (hospodářská činnost)

Příjmy a výdaje na obě skupiny aktivit MO jsou vázány schváleným ročním rozpočtem MO, který schvaluje na příslušný kalendářní rok výroční členská schůze, na návrh a po projednání ve výboru MO. Členění rozpočtu je stanoveno výborem MO, k účelu přehledného sledování výdajů dle skupin a jejich hospodárného vynakládání a k zajištění přehledu o příjmech, zejména z hospodářské činnosti. Hlavními zdroji příjmů jsou v hlavní činnosti : podíl MO na členských příspěvcích a výnos z peněžních náhrad nepeněžních povinností členů, a v hospodářské činnosti výnosy prodeje ryb jiným subjektům ČRS k rozvíjení jejich rybochovné činnosti, k zarybnění revírů a prodej ryb tržních - páteční prodeje v drobném a vánoční prodej. Na úseku služeb jsou to především příjmy z dopravních služeb při rozvozu ryb po celém území kraje, na základě zadání a objednání územním svazem ČRS.

Podrobná zpráva o výsledcích hospodaření za celý rok 2017 bude podána na VČS dne 22. března 2018, předběžné výsledky budou vyvěšeny na nástěnce rybárny a na webu MO, po projednání schůzí VMO 25.1.2018

Obecně lze říci, že již po několikátý rok po sobě probíhá hospodaření MO v souladu se schváleným rozpočtem, MO je schopna krýt své běžné provozní potřeby dosahovanými příjmy, zůstatek finančních prostředků v průběhu roku nikdy neklesl k určitému datu pod úroveň tříměsíčních obvyklých výdajů a rovněž absolvované externí kontroly ekonomických činností proběhly vždy bez problémů, sankcí a nápravných opatření.

Majetek MO je periodicky inventarizován, nepotřebný majetek po schválení likvidační komisí vyřazován, pokud jeho stav dovoluje, tak prodejem a nákupy náhrad za vyřazený drobný majetek jsou prováděny v souladu se skutečnou potřebou provozu složek MO a v souladu se schváleným rozpočtem.

Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2017

ŘádekUkazatelRozpočet MO 2017Skutečnost% plnění roč.rozp.Rozpočet HL.ČINSkutečnostRozpočet HOSP.ČIN.Skutečnost
1Materiál celkem280,00338,91121.0420.0016.58280.00322.33
2Nák.cena chovných ryb300,0097.9032.63300,0097,90
3Nák.ryb k zaryb.revírů200,00193,4296,71200.00193,42
4Nák.ryb. K tržnímu prodeji800,00800,85100,11800.00800,85
5ost.nákupy150,0085,2156,8180,0046,4970,0038,72
6Spotřebované nákupy1 450,001 177,3881,19280,00239,911 170,00937,47
7Spotřeba energií110,0066,9960,9155,0055,0066,99
8Opravy a udržování560,0066,3811,8560,00500,0066,38
9Služby celkem400,00207,4651,87170,0085,03230,00122,43
10Věcné náklady celkem2 800,001857,1266,32585,00341,52 2 215,001 515,60
11Osobní náklady celkem1 200,00945,4878,7970,0078,701 130,00866,78
12Provozní náklady celkem450,00172,8938,42340,00141,44110,0031,45
13Odpisy dlouhodobého majetku126,00155,06123,0615.0010,77111,00144,29
14Výdaje celkem4 576,003 130,5568,411 010,00572,433 566,002 558,12
15Tržby za prodej ryb1 600,00713,6244,601 600,00713,62
16Tržby za služby1 000,00849,9885,00200,00128,24800,00721,74
17Tržby ostatní100,0082,4582,4550.0012,5050,0070,95
18Provozní příjmy celkem2 700,001 647,0561,01250,00140,742 450,001 506,31
19Jiné příjmy50,000,230,4050,000,23
20Členské známky a zápisné760,00798,18105,00760,00798,18
21Peněžní náhr.čl.pov. - brigády996,00959,3096,31996,00959,30
22Organizační příjmy1 806,001 757,7197,321 806,001 757,71
23Povolenky MO70,0069,5599,3670.0069,55
24Příjmy celkem4 576,003 474,3175,922 126,001 968,002 450,001 506,31
25Hospodářský výsledek0,00343,761 116,001 395,57--1 116,00-1 051,81

Rozpočet MO ČRS Hradec Králové na rok 2016

ŘádekUkazatelSkutečnost roku 2015Rozpočet roku 2016Rozpočet HL.ČINRozpočet HOSP.ČIN.
1Materiál celkem296.77300.0020.00280.00
2Nák.cena chovných ryb60.80250.00250.00
3Nák.ryb k zaryb.revírů258.96200.00200.00
4Nák.ryb. K tržnímu prodeji769.27800.00800.00
5ost.nákupy315.18300.00100.00200.00
6Spotřebované nákupy1,404.211,550.00300.001,250.00
7Spotřeba energií94.09100.0060.0040.00
8Opravy a udržování522.331,408.00 200.00 1208.00
9Služby celkem379.24400.00160.00240.00
10Věcné náklady celkem2696.643,758.00740.003,018.00
11Osobní náklady celkem1172.451,200.0070.001,130.00
12Provozní náklady celkem207.52200.00140.0060.00
13Odpisy dlouhodobého majetku97.0592.0015.0077.00
14Výdaje celkem4,183.765,250.00965.004,285.00
15Tržby za prodej ryb1,791.062,100.002,100.00
16Tržby za služby879.981,000.00250.00750.00
17Tržby ostatní-126.92150.0050.00100.00
18Provozní příjmy celkem2,544.123,250.00300.002,950.00
19Jiné příjmy170.80100.00100.00
20Členské známky a zápisné709.94730.00730.00
21Peněžní náhr.čl.pov. - brigády1005.401070.001,070.00
22Organizační příjmy1,886.141900.001,900.00
23Povolenky MO78.60100.00100.00
24Příjmy celkem4508.865,250.002,300.002,950.00
25Hospodářský výsledek325.100.001,335.00-1335.00

Finanční hospodaření MO ČRS Hradec Králové
v roce 2015

Rozpočet MO ČRS na rok 2015 byl výroční členskou schůzí schválen jako vyrovnaný, s plánovanými příjmy i výdaji ve shodné výši 4.960 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly rozpočtem stanoveny na úrovni skutečnosti předchozího období, s přihlédnutím k zvýšenému objemu výdajů na opravy, v souvislosti se plánovanou GO rybníka Komorák. Vzhledem k tomu, že se zahájení opravy Komoráku zpozdilo a v závěru roku došlo k vyúčtování jen 1.etapy – přípravných prací, bylo čerpání výdajů na opravy nižší a v důsledku byly nižší i celkové výdaje, než bylo rozpočtem stanoveno. Následkem toho byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 325.103 Kč.

Kontrola plnění rozpočtu MO na rok 2015 - definitivní výsledky

ŘádekUkazatelRozpočet MO 2015Skutečnost% plnění roč.rozp.Rozp.HLČINSkutečnostRozp. HOSPSkutečnost
1Materiál celkem300.00296.7798.9220.007.17280.00289.60
2Nák.cena chovných ryb250.0060.8024.32250.0060.80
3Nák.ryb k zaryb.revírů250.00258.96103.58250.00258.96
4Nák.ryb. K tržnímu prodeji900.00769.2785.47900.00769.27
5ost.nákupy150.00315.18210.1280.00145.0470.00170.14
6Spotřebované nákupy1,550.00 1,404.2190.59330.00404.001,220.001,000.21