Členské schůze - 2024

1.MS -  18.01.2024 od 17,00hod. na rybárně

2.MS -  09.02.2024 od 17,00hod. Březhrad na Poště

3.MS -  20.01.2024 od 09,00hod. u Cejnarů Předměřice nad Labem

4.MS -  13.02.2024 od 17,00hod. na rybárně

5.MS -  08.02.2024 od 17,00hod. na rybárně

6.MS -  03.01.2024 od 18,00hod. U Pilňáčků

 

Členská schůze delegátů MS se koná 21.03.2024 od 17,00hod. na rybárně 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ

MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 30. 3. 2023

 • Členská schůze schvaluje
  • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2022
  • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2022
  • roční účetní uzávěrku za rok 2022
  • plán práce na rok 2023
  • rozpočet MO na rok 2023, jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve shodné výši

4.550.000,-Kč a ve skladbě, jak byla předložena VČS

 • ponechání hospodářského výsledku roku 2022 po zdanění na účtu nerozděleného hospodářského výsledku
 • zprávu mandátové komise
 • Členská schůze bere na vědomí
  • zprávu dozorčí komise
  • zprávu o hospodaření MO v roce 2022 a o finanční situaci, pohledávkách a dluzích MO k 31. 12. 2022
  • finanční výsledek hospodaření, kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 449.669,-Kč, před zdaněním
 • Členská schůze ukládá statutárnímu zástupci organizace – jednateli MO ČRS HK
  • uhradit daň z příjmu právnických osob ve vypočtené výši 15.770,-Kč na účet finančního úřadu, ve lhůtě stanovené zákonem o správě daní a poplatků
 • Členská schůze zavazuje účetního organizace
  • k elektronickému podání daňového přiznání k dani z příjmu PO ve stanoveném rozsahu, ve lhůtě dle daňového řádu
  • k proúčtování hospodářského výsledku roku 2022 po zdanění
 • Členská schůze ukládá výboru MO ČRS HK
  • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
  • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS Hradec Králové
  • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
  • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO ČRS Hradec Králové
  • plnit usnesení z členské schůze
 • Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS HK
  • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS HK
  • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
  • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.
 • V diskusi vystoupili:
  • VČS žádá rybářskou stráž o zvýšení četnosti kontrol na revírech MO s celodenním rybolovem (NONSTOP)
  • MS – návrh na zavedení minimální velikosti (délky) nástražní rybičky na 15cm – návrh NEBYL přijat.
  • MS – návrh na zvýšení lovné míry štiky obecné na 60cm v rámci VUS ČRS Hradec Králové – návrh BYL přijat

 Toto usnesení přečetl: Petr Staněk

Za správnost odpovídá komise pro usnesení:    Petr STANĚK a Oldřich ŠKRANC

V Hradci Králové, dne 30. 3. 2023

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS za rok 2020
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2020
 • plán práce na rok 2021
 • roční účetní závěrku za rok 2020
 • rozpočet MO na rok 2021, jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve shodné výši
  4.210.000,-Kč a ve skladbě, jak byla předložena VČS
 • převod nerozděleného zisku roku 2019 do rezervního fondu
 • ponechání hospodářského výsledku roku 2020 po zdanění na účtu nerozděleného
  hospodářského výsledku

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise
 • zprávu o hospodaření MO v roce 2020 a o finanční situaci, pohledávkách a dluzích
  MO k 31. 12. 2020
 • finanční výsledek hospodaření, kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 555 430,-Kč,
  před zdaněním

Členská schůze ukládá statutárnímu zástupci organizace – jednateli MO

 • uhradit daň z příjmu právnických osob ve vypočtené výši 10 260,-Kč na účet
  finančního úřadu, ve lhůtě stanovené zákonem o správě daní a poplatků

Členská schůze zavazuje účetního organizace

 • k elektronickému podání daňového přiznání k dani z příjmu PO ve stanoveném
  rozsahu, ve lhůtě dle daňového řádu
 • k proúčtování převodu nerozděleného zisku roku 2019 a hospodářského výsledku roku
  2020 po zdanění, dle usnesení VČS Členská schůze ukládá výboru MO ČRS
 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně
  zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec
  Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS
  zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

Toto usnesení na základě usnesení jednotlivých místních skupin zpracoval: Petr Staněk
V Hradci Králové, dne 15. 4. 2021

Usneseni_CS_2021.pdf
USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ 2020 - ONLINE

Proběhlo hlasování per rollam.

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS za rok 2019
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2019
 • plán práce na rok 2020
 • roční účetní závěrku za rok 2019
 • rozpočet MO na rok 2020, jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve shodné výši
  4.560.000,-Kč a ve skladbě, jak byla předložena VČS
 • převod nerozděleného zisku roku 2018 do rezervního fondu
 • ponechání hospodářského výsledku roku 2019 po zdanění na účtu nerozděleného
  hospodářského výsledku

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise
 • zprávu o hospodaření MO v roce 2019 a o finanční situaci, pohledávkách a dluzích
  MO k 31. 12. 2019
 • finanční výsledek hospodaření, kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
  802.824,-Kč, před zdaněním

Členská schůze ukládá statutárnímu zástupci organizace – jednateli MO

 • uhradit daň z příjmu právnických osob ve vypočtené výši 31.160,-Kč na účet
  finančního úřadu, ve lhůtě stanovené zákonem o správě daní a poplatků

Členská schůze zavazuje účetního organizace

 • k elektronickému podání daňového přiznání k dani z příjmu PO ve stanoveném
  rozsahu, ve lhůtě dle daňového řádu
 • k proúčtování převodu nerozděleného zisku roku 2018 a hospodářského výsledku roku
  2019 po zdanění, dle usnesení VČS

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně
  zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce– nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec
  Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výborem MO ČRS.

USNESENÍ ČS 2020 - HLASOVÁNÍ

Toto usnesení na základě usnesení jednotlivých místních skupin zpracoval: Petr Staněk
V Hradci Králové, dne 15. 5. 2020USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 21. 3. 2019

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2018
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2018
 • plán práce na rok 2019
 • zprávu mandátové komise
 • roční účetní závěrku za rok 2018
 • rozpočet MO na rok 2019, jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve shodné výši 4 435 000,-Kč a ve skladbě, jak byla předložena VČS
 • převod nerozděleného zisku roku 2017 do rezervního fondu
 • ponechání hospodářského výsledku roku 2018 po zdanění na účtu nerozděleného hospodářského výsledku

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise
 • zprávu o hospodaření MO v roce 2018 a o finanční situaci, pohledávkách a dluzích MO k 31. 12. 2018
 • finanční výsledek hospodaření, kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 364 771Kč, před zdaněním

Členská schůze ukládá statutárnímu zástupci organizace – jednateli MO

 • uhradit daň z příjmu právnických osob ve vypočtené výši na účet finančního úřadu, ve lhůtě stanovené zákonem o správě daní a poplatků

Členská schůze zavazuje účetního organizace

 • k elektronickému podání daňového přiznání k dani z příjmu PO ve stanoveném rozsahu, ve lhůtě dle daňového řádu
 • k proúčtování převodu nerozděleného zisku roku 2017 a hospodářského výsledku roku 2018 po zdanění, dle usnesení VČS

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

V diskusi vystoupili:

 • Požadavek na jmenování zástupce MO ČRS Hradec Králové (předseda p. R. Jireš) do dozorčí komise Východočeského územního svazu.
 • Omezení počtu přisvojených dravých ryb – candát obecný, štika obecná, sumec velký, okoun říční na jednu vydanou roční povolenku na 20 ks celkem.

Toto usnesení přečetl: Petr Staněk, za správnost odpovídá komise pro usnesení: Petr STANĚK, Oldřich ŠKRANC, Karel MRÁZEK
V Hradci Králové, dne 21. 3. 2019

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 22. 3. 2018

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2017
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2017
 • roční účetní uzávěrku za rok 2017
 • plán práce na rok 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2018
 • nákup pozemků v areálu MO ČRS Hradec Králové prostřednictvím nákupu restitučních náhrad od pozemkového fondu v celkové výši do 150 tis. Kč
 • vypsání zadání projektu opravy holubáře s cílem podání návrhu grantu OP rybářství SZIF
 • zprávu mandátové komise
 • zprávu volební komise:
  § složení výboru místní organizace
  § dozorčí komise
  § delegáta na územní konferenci
  § návrh na kandidáta do výboru VčUS Hr. Králové – Ing. Petr Staněk

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

V diskusi vystoupili:

 • 6MS žádá výbor MO, aby se pokusil o jednání s vlastníky pozemků a správcem toku u ramen Jezuitské a Bejkovna s tím že by se jednalo o práce související se zprůtočnění a záchranou obou součástí revíru Orlice 1A.
 • 5MS - zavedení profesionální RS pro působnost VČUS.

Toto usnesení přečetl: Petr Staněk, Za správnost odpovídá komise pro usnesení: Petr STANĚK, Oldřich ŠKRANC, Karel MRÁZEK
V Hradci Králové, dne 22. 3. 2018

Zápis z výroční členské schůze MO ČRS Hradec Králové

Termín konání: 17. 3. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: p. Heřman - předseda VčÚS ČRS

po uvítání řídícím schůze p. Jankovským byl schválen program schůze.
po minutě ticha k uctění památky zesnulých členů byly zvoleny tyto komise:
mandátová komise: p. Košťál, p. Tropp

návrhová komise: p. Staněk Petr, p. Opletal
zapisovatel: p. Škranc
ověřovatelé zápisu: p. Jireš, p. Hvězda ml.

zpráva mandátové komise: z 30 pozvaných je přítomno 25, tj. účast na výroční členské schůzi je 83,33 % a je usnášeníschopná.
předseda MO ČRS p. Jireš přednesl zprávu o činnosti MO v roce 2015 a s plány rekonstrukcí rybochovných zařízení v dalších letech.
p. Tuček ve zprávě účetního seznámil přítomné s hospodařením MO ČRS v roce 2015 a s návrhem rozpočtu na rok 2016.
člen dozorčí komise p. Janeček zhodnotil práci komise v roce 2015 a doporučil schválení účetní závěrky za rok 2015 .
ve zprávě hospodáře a jednatele MO p. Mikeše byli delegáti seznámeni s kontrolou plnění úkolů z minulé výroční členské schůze, se zarybňovacími plány a s úlovky členů na revírech naší MO ČRS v roce 2015.
byla schválena účetní závěrka za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 – všichni pro.
návrh 5. MS na zvýšení nejmenší lovné míry štiky obecné na 60 cm - nebyl schválen.
návrh 5. MS na omezení úlovku kapra v jednom dni na mimopstruhovém revíru pouze na 1 kus s možností pokračování v denním lovu - nebyl schválen.
v diskuzi vystoupil p. Heřman, který se především zaměřil na neprůchodnost úpravy nejmenších lovných mír ryb a také na nemožnost změn „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ ve VčÚS ČRS, dále v diskuzi vystoupil p. Jankovský, p. Mikeš, p. Jireš. Na závěr diskuze zhodnotil práci v naší MO a průběh schůze p. Heřman.
bylo schváleno usnesení výroční členské schůze, které přednesl p. Staněk Petr - všichni pro.
na závěr schůze vystoupil se závěrečným slovem p. Jankovský.

Schůze začala v 17:15 a byla ukončena v 19:10 hodin.

Zapsal: p. Škranc
Ověřil: p. Jireš, p. Hvězda ml.

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 17. 3. 2016

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2015
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2015
 • roční účetní uzávěrku za rok 2015 s dosaženým kladným hospodářským výsledkem 325.103,59 Kč
 • roční účetní výkazy – Rozvaha k 31. 12. 2015 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015, pověřuje předsedu VMO podpisem daňového přiznání k DPPO za rok 2015, výše uvedených výkazů a přílohy k roční závěrce, zavazuje ekonoma-účetního MO podat daňové přiznání, včetně příloh elektronickým podáním způsobem stanoveným daňovým řádem
 • převod 33,33% zůstatku účtu nerozděleného zisku minulých období, tj. 433789,- Kč do rezervního fondu MO
 • rozpočet MO na rok 2016 jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 5 205 000,- Kč v projednaném a schváleném znění, které projednal VMO dne 25. 2. 2016
 • zprávu mandátové komise

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 19.3.2015

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2014
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2014
 • účetní uzávěrku za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015, viz příloha
 • zprávu mandátové komise

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

V diskusi vystoupili: ---
Toto usnesení přečetl: Petr Staněk
Za správnost odpovídá komise pro usnesení: Petr STANĚK
V Hradci Králové, dne 19.3.2015

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 27.3.2014

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi za rok 2013
 • zprávu hospodáře MO ČRS za rok 2013
 • účetní uzávěrku za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014, viz příloha
 • zprávu mandátové komise
 • zprávu volební komise, složení výboru místní organizace, dozorčí komise, delegáta na územní konferenci, návrh na člena dozorčí komise VčUS Hr. Králové – Rostislav Jireš, návrh na kandidáta do výboru VčUS Hr. Králové – Petr Staněk

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • nadále podporovat práci s mládeží MO a závodní činnost všech družstev MO Hradec Králové
 • plnit usnesení z členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

Toto usnesení přečetl: Petr Staněk
Za správnost odpovídá komise pro usnesení: Petr STANĚK, Petr HOLUB, Tomáš PROKOP V Hradci Králové, dne 27.3.2014

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 21. 3. 2013

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi, včetně závěrů v ní obsažených
 • zprávu hospodáře MO ČRS
 • účetní uzávěrku za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013, viz příloha
 • zprávu mandátové komise
 • zrušení všech výjimek z pracovního příspěvku pro členy MO ČRS HK (viz podrobný rozklad v závěru tohoto usnesení)
 • zřízení veřejně přístupné vývěsky formou „úřední desky“ na Rybárně a její pravidelnou aktualizaci
 • prosazovat na konferenci Vč. ÚS ČRS úpravu lovné míry štiky na 60 cm, candáta na 55 cm a jesetera na 70 cm
 • vybírání administrativního poplatku při řešení přestupků členů MO ČRS Hradec Králové ve výši 250 Kč
 • doporučit a prosazovat na konferenci Vč. ÚS ČRS, aby byl administrativní poplatek při řešení přestupků zaveden ve všech MO ČRS Vč. ÚS ČRS

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá výboru MO ČRS a statutárním zástupcům MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • plnit usnesení z členské schůze
 • vypracovat pravidla konání brigád včetně stanovení termínů a zodpovědných osob

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

Povinnosti člena MO ČRS Hradec Králové platné pro výdej povolenky od roku 2014 schválené usnesením členské schůze konané 21. 03. 2013:

 1. Pracovní roční příspěvek se stanovuje na 10 hodin (80 Kč za 1 hodinu) pro všechny členy s platnou povolenkou k rybolovu vydanou pro daný rok (mimo dětí do 15 let a členů nad 66 let).
 2. Odpracovat lze maximálně 5 hodin. Finanční náhradu za zbývajících 5 hodin ve výši 400 Kč (5 x 80 Kč) musí uhradit v hotovosti všichni členové, kteří si zakoupí povolenku k rybolovu. Tato povinnost (uhradit 400 Kč) se po dobu splácení úvěru týká také členů nad 66 let a žen. Osvobozeny od této povinnosti jsou jen děti do 15 let.
 3. Členové, kteří neodpracují 5 hodin mají možnost 100 % finančního plnění (10 hodin x 80 Kč).
 4. Vždy po brigádách je úsekář povinen do 14 dnů předat jmenný seznam s datem narození brigádníků do evidence členů na Rybárnu.
 5. Při pozdním odevzdání územní povolenky k rybolovu s přehledem o úlovcích se účtuje manipulační poplatek 100 Kč, u celosvazové a celorepublikové povolenky poplatek činí 200 Kč.
 6. Za vydání duplikátu členského průkazu a brigádnické legitimace bez ohledu na způsob ztráty (krádež, ztráta, zničení atd.) se platí manipulační poplatek ve výši 100 Kč, výměna průkazů za již popsané je zdarma.
 7. Za pozdní zakoupení členské známky do konce března se účtuje k ceně známky zápisné 200 Kč za zakoupení členské známky v dubnu a dále se účtuje 400 Kč.
 8. Pracovní roční příspěvek při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90 Kč za 1 hodinu.

Toto usnesení přečetl: PaedDr. Pavel Jankovský
Za správnost odpovídá komise pro usnesení:PaedDr. Pavel Jankovský, Ing. Oldřich Škranc, František Chmelík st.
V Hradci Králové, dne 21. 3. 2013

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HRADEC KRÁLOVÉ DNE 29. 3. 2012

Členská schůze schvaluje

 • zprávu předsedy MO ČRS přednesenou na dnešní schůzi, včetně závěrů v ní obsažených
 • zprávu hospodáře MO ČRS
 • účetní uzávěrku za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012, viz příloha
 • zprávu mandátové komise
 • záměr výkupu pozemků potřebných pro zajištění činnosti MO ČRS Hradec Králové v místě sídla MO
 • přijetí úvěru do maximálně výše 1,5 mil.
 • zrušení všech výjimek o uložení brigádní povinnosti pro všechny členy MO CRS HK (viz podrobný rozklad v závěru tohoto usnesení)

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise
 • vystoupení předsedy Vč. Územního svazu ČRS Jiřího Heřmana

v Členská schůze ukládá výboru MO ČRS a statutárním zástupcům MO ČRS

 • vyhodnotit průběh dnešní členské schůze
 • projednat všechny připomínky přednesené na dnešní členské schůzi a případně zahrnout jejich obsah do plánu práce výboru MO ČRS
 • organizačně a technicky zabezpečit všechny akce dle plánu práce
 • plnit usnesení z členské schůze
 • vypracovat pravidla konání brigád včetně stanovení termínů a zodpovědných osob
 • uzavřít kupní smlouvu a úvěrovou smlouvu v souladu se schváleným usnesením členské schůze

Členská schůze ukládá hospodáři MO ČRS

 • zajistit důsledné dodržování zarybňovacích plánů
 • okamžitě informovat výbor MO ČRS o všech nastalých problémech a navrhnout řešení k jejich nápravě, případně opatření k minimalizaci eventuálních ztrát, které by mohly nastat

Členská schůze ukládá předsedovi dozorčí komise MO ČRS

 • zapracovat do plánu práce dozorčí komise způsob a termín kontroly tohoto usnesení
 • ve stanovených termínech (nejméně 1x za čtvrt roku) předkládat výboru MO ČRS zprávu o kontrole plnění usnesení členské schůze výborem MO ČRS.

Povinnosti člena MO ČRS Hradec Králové platné pro výdej povolenky v roce 2013 schválené usnesením členské schůze konané 29. 03. 2012:

 1. Pracovní povinnost 10 hodin ročně.
 2. Povinnost finanční úhrady 5 hodin á 80 Kč za hodinu všem lovícím s platnou povolenkou vydanou MO ČRS HK (neplatí pro děti do 15let) a možnost 100% finančního plnění všem lovícím s pracovní povinností.
 3. Odpracovat (v případě nefinančního plnění) 5 hodin dle stanoveného plánu prací s předchozím nahlášením v sídle MO a nechat si potvrdit odpracované hodiny v průkazu brigádníka, jinak nebudou hodiny při výdeji povolenky uznány a dotyčný člen uhradí neodpracovanou povinnost 80Kč/1hod. a to do 65 let (včetně).
 4. Vždy po brigádách je úsekář povinen do 14 dnů předat jmenný seznam s datem narození brigádníků na Rybárnu do evidence členů.
 5. Pracovní povinnost se nevztahuje na děti do 15 let, na členy nad 66 let včetně a na ty členy, kteří si v daném roce nezakoupí žádnou povolenku k lovu (tedy ani krátkodobou).*)
 6. Při pozdním odevzdání územní povolenky k lovu s přehledem o úlovcích se účtuje manipulační poplatek 100 Kč, u celosvazové a celorepublikové povolenky poplatek činí 200 Kč.
 7. Za vydání duplikátu členského průkazu a brigádnické legitimace bez ohledu na způsob ztráty (krádež, ztráta, zničení atd.) se platí manipulační poplatek ve výši 100 Kč, výměna průkazů za již popsané je zdarma.
 8. Za pozdní zakoupení členské známky do konce března se účtuje k ceně známky zápisné 200 Kč, zakoupení členské známky v dubnu a dále se účtuje 400 Kč.

Toto usnesení přečetl: Dr. Pavel Jankovský
Za správnost odpovídá komise pro usnesení:Dr. Pavel Jankovský, Ing. Oldřich Škranc, František Chmelík st.
V Hradci Králové, dne 29. 3. 2012

Vysvětlení bodů z podrobného rozkladu usnesení členské schůze MO ČRS Hradec Králové ze dne 29.03.2012:
Ad 1) pracovní povinnost je 10 hod.(80Kč -1 hod.) ročně pro všechny členy s platnou povolenkou, vydanou pro daný rok (mimo dětí do 15 let a členů nad 66 let).
Ad 2) odpracovat lze maximálně 5 hod.ekvivalent za zbývajících 5 hod. ve výši 400Kč
(5 x 80 Kč) je nutno uhradit v hotovosti všemi členy s platnou povolenkou na rok 2013
(mimo děti do 15 let) z důvodu splátky úvěru viz. zápis z usnesení (členská schůze schvaluje).

Dokumenty ke stažení