Naše revíry:

Revír: 451 034 Labe 31 mimopstruhový

Rozloha: 15,1 km 320 ha

Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř.km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř.km 167,7, včetně části Opatovického kanálu od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové - Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku a na písníku Opatovický v k.ú. Opatovice nad Labem. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k.ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice - severně od Opatovického kanálu (Haldy). Na písníku Rusecký je zákaz rybolovu v jihovýchodní části cca 200 m – vyznačeno tabulemi. Význačné části revíru jsou: písníky: Správčický v k. ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha Rusecký Rusek 16,0 Plačický Plačice 20,0 Opatovický Opatovice nad Labem 60,0 ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák Třebeš, Jesípek, Petrofova jezera ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák Farské, Machkova, Borovina, Panelárna, Dubina - zákaz lovu ryb (těžba písku), Pod Nábytkem ramena a nádrže nad jezem Hučák Lochenice, Ornstova jezera, Keprtův, Svobodné Dvory, Labský náhon, písník pod Ornstovými jezery. K revíru dále patří nádrž: požární nádrž (Rozběřice). Na nádrži Závlaha v k.ú. Světí je vyhlášená chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR č.j. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí oblast na severní části písniku směrem od Lochenic, od přečerpávací stanice směrem na Háječek Stračinky na západním břehu a dále od přečerpávací stanice, až po konec betonového zvukolamu letiště po východním břehu - vyznačeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi koncem zvukolamu letiště až k Haječku Stračinky. Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových člunů s vlečením lyžaře je každoročně na písníku Správčický od 15.4. do 30.9. od 8,00 hodin do 19,00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u Dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí - lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Z ostrůvků je lov ryb zakázán.Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Správčice, Opatovice, Pod nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení. RYBOLOV NONSTOP Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 37139/2017-MZE-16232, z 26. 6. 2017, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 034 Labe 31, v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod. Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31 a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích. Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu: a) Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. b)Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. c)Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti). d)V září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)

Revír: 451 058 Orlice 1 mimopstruhový

Typ: mimopstuhový
Rozloha: 6,9 km 50 ha

Hlavní tok řeky Orlice od vtoku do Labe v Hradci Králové až k jezu bývalého mlýna Podhůrky ve Svinárkách v ř.km 6,9. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Labem je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. Chráněná rybí oblast v úseku od Moravského mostu po konec nábřežní zdi na obou březích. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. K revíru patří ramena a propadliny po těžbě zemin po obou stranách Orlice od jejího vtoku. K revíru patří odstavená ramena, tůně, propadliny vzniklé těžbou a jezera v k.ú. Hradec Králové. na levém břehu Bejkovna, Jezuitská jezera, Sýkorky, Stará Orlice, Lhotecké jezero, písník pod Stříbrným rybníkem na pravém břehu Pekelská jezera, Kašparovo jezero, Hluboké jezero, Černé jezero, Bínarovo jezero, Pod Auty, V Lukách, Holštejn. Na odstaveném ramenu Holštejn je od napouštěcího zařízení po konec oplocení zřízená chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán. Lhotecké jezero je chráněnou rybí oblastí, lov ryb zakázán rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ Hradec Králové. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Vstup do rekreačního a sportovního centra „Slezská plovárna“ je povolen pouze po dohodě – mobil 736 478 373 – p.Mikeš Václav – hospodář MO ČRS Hradec Králové. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

453 090 Stříbrný potok 1

Typ: pstruhový
Rozloha: 8 km 3 ha

Od mostu u koupaliště Stříbrný rybník až k hrázi rybníka Výskyt a Bělečský potok od ústí do Stříbrného potoka až k mostu silnice Bělečko - Krňovice. Pramenná část a ostatní přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Na rybníku Běleč je lov ryb povolen jen na umělé nástrahy (muška, třpytka)